CEMI

Model koji Crna Gora primjenjuje u odnosu na sudsku zastitu prava na sudenje u razumnom roku pokazao je odredene slabosti i neohodno ga je unaprijediti jer ne daje potrebne rezultate. Istovremeno, gradani skupo placaju greske domacih sudova. Crna Gora je isplatila preko milion eura po presudama i poravnanjima Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, ne racunajuci poslednju presudu u slucaju KIPS koja ce gradane Crne Gore kostati vise od 4.5 miliona eura, saopsteno je na okruglom stolu Centra za monitoring i istrazivanje (CeMI).

Izvrsna direktorka CeMI-ja Ana Nenezic kazala je, na okruglom stolu ,,Pravo na sudenje u razumnom roku – analiza nacionalnog zakonodavstva i prakse”, da je ta organizacija u okviru projekta pripremila izvjestaj koji se odnosi na zastitu prava na sudenje u razumnom roku, odnosno na, kako je pojasnila, procjenu da li se to pravo efektivno stiti u domacem pravnom sistemu.

,,Postovanje prava na sudenje u razumnom roku je od izuzetnog znacaja za efikasnost rada sudova, ali i povjerenja javnosti u pravosude, imajuci u vidu da donosenje sudske odluke u razumnom roku doprinosi opstoj pravnoj sigurnosti. Medutim, u pogledu zastite prava na sudenje u razumnom roku, mozemo konstatovati da sistem treba unaprijediti jer ne daje potrebne rezultate”, istakla je Nenezic u PR Centru.

Govoreci o broju nerijesenih predmeta pred crnogorskim sudovima, Nenezic je kazala da ih je na kraju prosle godine bilo 38.971, dok ih je 2008. godine bilo 48.402.

,,Prema izvjestaju Sudskog savjeta za 2018. godinu se ukazuje na to da i dalje postoje predmeti koji nijesu rijeseni, iako su zapoceti prije deset godina, i to 2.807 predmeta koji su zapoceti od 2009. do 2015. godine, kao i 541 predmet zapocet prije 2009. godine”, rekla je Nenezic.

Ona je kazala da je, u odnosu na broj nerijesenih predmeta, u prosloj godini bilo svega 346 podnijetih kontrolnih zahtjeva i ukupno 69 tuzbi za pravicno zadovoljenje.

,,Ukoliko posmatramo sire od 2008-2018. godine podnijeto je ukupno 2.086 kontrolnih zahtjeva, od cega je usvojeno svega 169. Dakle, broj usvojenih zahtjeva je nizak i krece se na prosjecnom nivou od oko deset odsto od ukupnog broja podnijetih zahtjeva godisnje”, navela je Nenezic.

U istom periodu je, kako je navela, podnijeto 435 tuzbi za pravicno zadovoljenje, od cega je usvojeno 196.

,,Posmatrajuci statistiku koja se odnosi na broj nerijesenih predmeta u sudovima, moze se primjetiti da je njhihov broj u izrazitoj nesrazmjeri sa brojem podnijetih zahtjeva i tuzbi za pravicno zadovoljenje i da je visestruko nizi u odnosu na ukupan broj zaostalih predmeta”, istakla je Nenezic.

Prema njenim rijecima, moze se zakljuciti da pravna sredstva za zastitu prava na sudenje u razumnom roku jos koristi mali broj stranaka, da je visok procenat negativno rijesenih zahtjeva, posebno kada govorimo o kontrolnim zahtjevima.

Nenezic je ukazala na porast broja nerijesenih predmeta u okviru Ustavnog suda, koji trenutno ima 2.492 nerijesena predmeta, dok ih je 2015. godine bilo 24.

,,Ovi podaci su upozoravajuci ako znamo da se preko 70 odsto prakse Ustavnog suda odnosilo na ustavne zalbe zbog potencijalnih prava na sudenje u razumnom roku, a sto jasno ukazuje na preopterecenost Ustavnog suda Ustavnim zalbama zbog povrede ovog prava i moze se pretpostaviti da ukoliko priliv predstavki zbog povrede prava na sudenje u razumnom roku nastavi da to moze imati znacajne posledice na rad Ustavnog suda”, navela je Nenezic.

Upozorila je pred Evropskim sudom vec imamo postupke protiv Crne Gore u kojima su istaknute povrede prava na sudenje u razumnom roku pred Ustavnim sudom, dok nemamo djelotvorni pravnih ljekova za duzinu postupka pred Ustavnim sudom. Ista situacija je i sa Upravnim sudom.

Gradani skupo placaju greske: Milion po presudama iz Evropskig suda

Nenezic je upozorila i na visok broj presuda Evropskog suda u odnosu na Crnu Goru, od koji se gotovo polovina odnosi na utvrdenu pvredu prava na sudenje u razumnom roku, i sa tim povezano pitanje djelotvornosti pravnih sredstava za ubrzanje postupka i pravicno zadovoljenje. U 2018. broj predstavki pred Evropskim sudom protiv Crne Gore je bilo 318, sto je uvecanje u odnosu na 2016. godinu kada ih je bilo 165″, kazala je Nenezic.

Na kraju prosle godine je, kako je dodala, u odnosu na Crnu Goru ukupno ostalo u radu 112 predmeta, navodeci da se Crna Gora nalazi na prvom mjestu od svih drzava Savjeta Evrope po indeksu podnijetih predstavki Evropskom sudu, po glavi stanovnika.

Nenezic je upozorila da gradani skupo placaju greske sudova, ukazujuci da su vecinu prihvacenih predstavki suda u Strazburu prethodno odbacile najvise sudske instance u Crnoj Gori.

,,U ovom dijelu nemamo utvrdenu odgovornost, a broj disciplinskih postupaka gotovo je nepostojeci. Crna Gora je isplatila preko jedan milion eura po presudama i poravnanjima Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, ne racunajuci poslednju presudu u slucaju KIPS koja ce gradane Crne Gore kostati vise od 4.5 miliona eura. Ali to je tek pocetak placanja greski domacih sudova”, zakljucila je Nenezic.

Programska menadzerka za civilno drustvo Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ana Margarida Mariguesa kazala je da se u Izvjestaju Evropske komisije za ovu godinu navodi da je crnogorski pravosudni sistem umjereno pripremljen i da je Crna Gora napravila neki napredak u daljem jacanju profesionalizacije sudstva.

,,U Izvjestaju za ovu godinu se navodi da u 2018. godini broj zaostalih predmeta u Crnoj Gori smanjen za 4,5 odsto, dok je broj slucajeva starijih od tri godine smanjen za cetiri odsto. U Izvjestaju se navodi da Crna Gora mora jacati efikasnost pravosudnog sistema, smanjujuci broj tekucih slucajeva i primjenjuci smjernice Evropske komisije za efikasnost pravosuda”, navela je Mariguesa.

Ona je istakla da je pridruzivanje Evropskoj uniji izbor i da zahtjeva prihvatanje principa, vrijednosti i ciljeva te zajednice, navodeci da zahtjeva i kontinuirani napredak na reformskoj agendi, posebno na polju vladavine prava.

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Valentina Pavlicic, kazala je da je saglasna da postoji veliki broj predmeta pred crnogorskim sudovima, ali da treba imati u vidu cinjenicu da su crnogorske sudije puno uradile da se skrati duzina sudenja u razumnom roku.

,,Nesporno je da postoje predmeti gdje postupak traje duze od pet godina 694 predmeta. Medutim, moramo da imamo u vidu i cinjenicu da imamo veliki broj predmeta pred sudovima. Pa ipak ne mozemo reci da gradani nemaju povjerenje u tom smislu ako vec podnose toliko tuzbe crnogorskim sudovima”, navela je Pavlicic.

Govoreci o broju rijesenih predmeta od Evropskog suda, Pavlicic je kazala da se Crna Gora ne nalazi nista u drugacijem polozaju u odnosu na druge zemlje, ,,jer je ovo pravo pravo u kojem se podnosioci u najvecem stepenu zale pred Evropskim sudom”.

,,Kada su u pitanju rijeseni predmeti od strane Evropskog suda, na danasnji dan imamo 25 predmeta. To nije 25 predstavki, to je 25 predmeta, jer u tim predmetima imamo objedinjene predstavke gdje je sud sam objedinio, jer se radilo o istom konvencijskom pravu”, kazala je Pavlicic.

Ona je rekla da povecan broj Ustavnih zalbi pozitivno ocjenjuje, navodeci da je svijest gradana porasla na takvom nivou da smatraju da treba da se zale posebnom sudu za ugrozavanje gradanskih prava.

,,Mi za sada, kada je u pitanju posebno Odjeljenje pred Vrhovnim sudom koje se bavi tuzbama za pravicno zadovoljenje, nemamo komuniciranih predmeta gdje je neko bio nezadovoljan pravicnim zadovoljenjem dobijenim od Vrhovnog suda”, navela je Pavlicic.

Predsjednica Osnovnog suda u Podgorici Zeljka Jovovic kazala je da su u prosloj godini imali 71 kontrolni zahtjev, navodeci da je od toga usvojeno 14, ,,imajuci u vidu na nivou svih sudova da je bilo 346″.

,,To znaci da je Osnovnom sudu 20,6 odsto, a kada to uporedimo sa ukupnim brojem predmeta, vidimo da Osnovni sud u Podgorici postupa azurno. U 2018. godini imali smo stopu azurnosti od 102,78 odsto”, navela je Jovovic, istucuci da su sudije Osnovnog suda u potpunosti posvecene svome radu.

Savjetnica u Vrhovnom sudu Crne Gore Ksenija Jovicevic istakla je da je na planu unutrasnje sudske politike pitanje starih predmeta visoko u agendi Vrhovnog suda, navodeci da se posebno prate predmeti pred osnovnim sudovima koji su stariji od tri godine, imajuci u vidu stav Evropskog suda shodno kojem se strozije cijene slucajevi koji su trajali vise od tri godine u jednoj instanci.

,,Prepoznajuci ovu vrstu predmeta, kao prioritetnu, predsjednici sudova donose godisnje planove o rjesavanju starih predmeta, i kontinuirano se staraju o njhovoj pravilnoj implementaciji”, navela je Jovicevic.

Ona je ukazala na cinjenicu da su svi sudovi imali ukupno u radu 87.676 predmeta, uz primjeceno smanjene tih predmeta, mozemo zakljuciti da su se sudije uspjesno uhvatile u kostac sa starim predmetima.

,,Moze se smatrati da su zaostaci u sudskim postupcima izrodili i institut zastite prava na sudenje u razumnom roku. Prosjecno trajanje postuoka u svim sudovima iznosi 79 dana. Do tri mjeseca najvise je rijeseno predmeta, to je 60 odsto, do sest mjeseci 12 odsto, do devet mjeseci sest odsto, do jedne godine pet odsto, dok je u 15 odsto rijesenih predmeta postupak trajao duze od jedne godine”, navela je Jovicevic.

Pred Evorpskim sudom u 2018. protiv CG cak 23 presude

Advokat i pravni zastupnik KIPS-a pred Evropskim sudom za ljudska prava Predrag Savic rekao je da je Crna Gora, gdje se odbacije 80 odsto predstavki, u najnepovoljnijem polozaju pred Evropskim sudom.

,,U 2018. godini se pominje da je protiv Crne Gore donijeto cak 23 presude. Kao protiv Rusije, otprilike. Te predstavke su ogromna opomena domacem pravosudu”, kazao je Savic.

Sud u Crnoj Gori ne odlucuje protiv drzave kada usvaja kontrolne zahtjeve, zalbe i kada dosuduje nadoknade.

,,Oni cine veliku uslugu drzavi. Oni sprecavaju veci broj predmeta pred Strazburom i pruzaju veliku finansijsku pomoc drzvi. Jer kad sud u Crnoj Gori, ili u Srbiji presudi nadoknadu od 300, ili 500 eura, ona je najmanje dva do tri puta manja od one nadoknade, koju ce zbog krsenja prava presuditi sud u Strazburu”, objasnio je Savic.

On smatra da je potrebno samostalno i nezavisno pravosude sa visokim stepenom integriteta.

,,Potrebno je da imate bolju advokaturu. Potrebno je da imate ne samo dobro opremljene sudove i uslove za rad, nego i dobru sudsku upravu”, smatra Savic.

Prema njegovim rijecima, plate zaposlenih u pravosudu treba da budu vece.

,,Plate sudija nisu dovoljne. Sudije sa boljim platama su motivisane da rade i na njih je teze uticati, jer imaju svoj integritet. Oni su nezavisni i znaju da ce svaki mjesec dobiti normalnu platu od koje ce oni i njihove familije zivjeti”, rekao je Savic.

U predmetu KIPS je, kako je naveo, postojalo diskriminatorsko i nezakonito ponasanje lokalne izvrsne vlasti.

,,Odmazda prema tom preduzecu i danas traje. Prosto je nevjerovatno kako to preduzece u takvim uslovima opstaje. Najavljujem niz drugih predmeta kada je u pitanju KIPS i nadamo se da cemo se izboriti da se status tog preduzeca pred pravosudem Crne Gore popravi”, kazao je Savic.

On smatra da Ustavi sud u Crnoj Gori moze da bude veoma znacajan korektivni faktor.

,,Kritike na racun Ustavnog suda, da ne bi trebalo da se mijesa u meritorno odlucivanje su, sa moga aspekta, neopravdane. Ustavni sud treba to da radi, jer ce smanjiti broj predmeta u Strazburu, jer ce ispraviti neke sistemske greske, spasice drzavu, pojacace pravnu sigurnost”, objasnio je Savic.

Sudovi u Crnoj Gori su, kako je ukazao, efikasniji i azurniji od sudova u Srbiji i u mnogim drugim drzavama nastalim na prostorima bivse Jugoslavije.

,,Ovdje vidim potrebu za kadrovskim jacanjem, za edukacijom. Mozda treba povecati broj sudija. To treba ozbiljno razmotriti. Problem u cijelom regionu je nezavisnost i samostalnost sudova. I ponavljam da je ekonomski momenat veoma bitan za samostalnost i nepristrasnot u radu sudova”, rekao je Savic.

0 comments

You must be logged in to post a comment.

 • Na izbore sa 16 godina: Sada je politika samo za starce
  on 19/05/2024 at 08:33

  Kada ovih dana u Nemačkoj16-godišnjaci i 17-godišnjaci ulaze u voz, na peronu primećuju mnogo plakata koji su, u neku ruku, samo za njih.

 • UN: 800.000 Palestinaca pobjeglo iz Rafe
  on 19/05/2024 at 08:12

  Ujedinjene nacije su saopštile da je 800.000 Palestinaca bilo primorano da pobjegne iz Rafe usred izraelske vojne ofanzive u tom gradu na jugu Pojasa Gaze.

 • Počela adaptacija u OŠ "Oktoih"
  on 19/05/2024 at 08:02

  U Osnovnoj školi "Oktoih" u Podgorici su počeli radovi na adaptaciji dijela krova, kancelarija PP službe, toaleta i kanalizacione mreže, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

 • Rusija pleni imovinu tri evropske banke
  on 19/05/2024 at 07:54

  Prema dokumentima suda u Sankt Peterburgu, Dojče bank je pogođena zaplenom vrednosnih papira, nekretnina i sredstava u iznosu do 238 miliona evra, uključujući imovinu same banke i njene ruskepodružnice.

 • Obustave saobraćaja na više mjesta
  on 19/05/2024 at 07:53

  U Crnoj Gori jutros se saobraća nesmetano, kazali su iz Auto moto saveza Crne Gore (AMSCG) i upozorili da su na dionicama kroz usjeke mogući sitniji odroni.

 • Nova sezona, stari problemi
  on 19/05/2024 at 07:32

  Iako se i ove godine najavljuje odlična turistička sezona, Crna Gora se i dalje suočava sa dugogodišnjim problemima koji se odnose na infrastrukturu i ponudu tržišta, kazao je za Gradsku RTV profesor ekonomije i turizma Ivo Županović.

 • Svjedok sedmice: Bogdan Božović
  on 19/05/2024 at 07:14

  Sedmicu u znaku političkih dešavanja analizira poslanik Socijalističke narodne partije (SNP) Bogdan Božović.

 • U Harkovu eksplozije; Zelenski: Ukrajinske snage odbile ruski juriš
  on 19/05/2024 at 06:45

  U Harkovu su sinoć odjekivale eksplozije zbog, kako su navele lokalne vlasti, vazdušnih udara. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski odbacio je predlog o primirju tokom Olimpijskih igara za koje se zalaže francuski predsjednik Emanuel Makron. Zelenski je poručio da su ukrajinske snage odbile ruski juriš na Časov Jar.

 • Medresa ispratila još jednu generaciju maturanata
  on 19/05/2024 at 06:36

  Svečanom akademijom u KIC-u Budo Tomović u Podgorici medresa "Mehmed Fatih" sinoć je ispratila 13. generaciju maturanata i 9. generaciju maturantkinja.

 • Đalovića pećina: Još pet miliona i dvije godine radova
  on 19/05/2024 at 06:24

  Projekat valorizacije Đalovića pećine odavno je trebalo da bude završen, a država da ubira prihode od tog značajnog turističkog resursa. Do prvih turista koji će poželjati da vide jedinstveni prirodni potencijal i skrivena blaga Đaloviće pećine, dijele nas pet miliona eura i još dvije godine radova, procjenjuju u opštini.

 • "Odluke o rezoluciji o Srebrenici donositi vođenjem interesima naše zemlje"
  on 19/05/2024 at 13:00

  Uprkos javnim pritiscima zvaničnika drugih država uoči dugo najavljivanog glasanja o rezoluciji o Srebrenici, predstavnici Vlade, kao što su i najavili, treba da donose odluke vođeni isključivo interesima Crne Gore, uvažavajući odluke i kredibilitet međunarodnih sudova, kazao je programski direktor Građanske alijanse Milan Radović.

 • Amandmani Crne Gore pobjeda su za sve narode u regionu
  on 19/05/2024 at 12:44

  Amandmani Crne Gore na Rezoluciju Međunarodni dan sjećanja i pomena genocida u Srebrenici 1995. su prihvaćeni što predstavlja veliki uspjeh crnogorske diplomatije i pobjedu za sve narode u regionu, saopšteno je iz Kabineta premijera.

 • "Vlada da utiče da se povuče rezolucija o Jasenovcu"
  on 19/05/2024 at 12:23

  Poslanik DPS-a Ivan Vuković kazao je da očekuju da će Vlada uticati da se iz skupštinske procedure povuče predlog Rezolucije o Jasenovcu.

 • Zenović: Očekujemo pozitivne izvještaje za poglavlja 23 i 24
  on 19/05/2024 at 11:33

  U poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava tri segmenta iz tri privremena mjerila najvjerovatnije neće biti realizovana do juna, ali to neće biti razlog za nedobijanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), smatra glavni pregovarač Predrag Zenović.

 • Fokus u radu - neriješeni predmeti u specijalnom odjeljenju
  on 19/05/2024 at 06:15

  Novog predsjednika Višeg suda u Podgorici Zorana Radovića čeka veliki broj neriješenih predmeta, a to pitanje ključno je u pregovorima sa Evropskom unijom. Prije svega, kako kaže Radović za TVCG, tražiće se rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Dodaje da je najvažniji cilj da se predmeti okončaju pravosnažnim presudama.

 • Spajić Plenkoviću: Nadam se bliskoj saradnji naših prijateljskih država
  on 18/05/2024 at 20:43

  Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić uputio je čestitku Andreju Plenkoviću povodom izbora za predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

 • Vlade u regionu aktivno da podrže Rezoluciju o Srebrenici
  on 18/05/2024 at 19:51

  Strateška grupa za Zapadni Balkan pozvala je vlade država regiona, posebno Srbije i Crne Gore, da aktivno podrže Rezoluciju Ujedinjenih nacija (UN) o Srebrenici.

 • DNP: Đeljošaj promijenio stav o Rezoluciji o Jasenovcu
  on 18/05/2024 at 19:34

  Potpredsjednik vlade i ministar ekonomije Nik Đeljošaj promijenio svoj stav o podršci Rezoluciji o genocidu u Jasenovcu, jer je na sastanku lidera parlamentarne većine početkom protekle nedjelje saopštio da će istu podržati, navela je u reagovanju Jovana Todorović, portparolke Demokratske narodne partije.

 • Nikolić: Spajić popustio pred ucjenom Kneževića i zaustavio put ka EU
  on 18/05/2024 at 17:58

  Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić i zvanično je zaustavio put Crne Gore ka EU nakon što je popustio pred ucjenom koju je pred njega stavio Milan Knežević, a koja se odnosi na potpisivanje Rezolucije o genocidu u Jasenovcu, saopštio je Miloš Nikolić, portparola DPS Crne Gore.

 • Albanski forum: PES i Demokrate da ne prihvataju uslove za tuđe interese
  on 18/05/2024 at 17:45

  Albanski forum, zbog evropskog puta i dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), neće podržati rezoluciju o Jasenovcu, poručili su iz te koalicije i dodali da su zabrinuti zbog potencijalnog sukoba sa jednom članicom Evropske unije (EU).

 • U Herceg Novom 8,02 hiljade turista
  on 19/05/2024 at 14:07

  U Herceg Novom, prema podacima od četvrtka, boravi 8,02 hiljade turista, što je 604 više prijavljenih nego u istom periodu prošle godine.

 • Kako je S. Makedonija reformisala penzioni sistem?
  on 18/05/2024 at 18:59

  Crna Gora dobar je primjer Sjevernoj Makedoniji, kada su u pitanju evropske integracije, kaze za TVCG premijer te države Talat Džaferi. Briselska vrata zvaničnom Skoplju dugo vremena su samo odškrinuta, zbog sporova sa susjedima, ali i rasprostranjene korupcije. Džaferi kaže da je to slaba tačka cijelog regiona.

 • Promet porastao zbog prodaje akcija ŽPCG i OŽVS
  on 18/05/2024 at 18:47

  Značajan rast prometa obilježio je na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je država otkupila dio akcija manjinskih akcionara Željezničkog prevoza (ŽPCG) i Održavanja željezničkih voznih sredstava (OŽVS), za oko 1,4 miliona eura.

 • Unija poslodavaca protiv eliminacije iz savjeta lokalnih emitera
  on 18/05/2024 at 16:58

  Iz Unije poslodavaca Crne Gore negodovali su zbog predloga zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama.

 • CBCG ulaže napore u cilju harmonizacije nacionalnih propisa sa regulativom EU
  on 18/05/2024 at 12:01

  Centralna banka Crne Gore (CBCG) posvećena je reformskoj agendi i ostalim aktivnostima koje doprinose konvergenciji regulatornog i supervizorskog okvira sa EU, poručila je guvernerka Irena Radović na konferenciji na visokom nivou „Finansijski sistemi u regionu centralne, istočne i jugoistočne Evrope“ koja je u organizaciji Međunarodnog monetarnog fonda i Banke Slovenije, održana u Portorožu.

 • EPCG i Eko-fond potpisali sporazum o realizaciji projekat Solari 5000+
  on 18/05/2024 at 10:54

  Izvršni direktori Elektroprivrede (EPCG) i Eko-fonda, Ivan Bulatović i Draško Boljević, potpisali su Sporazum o zajedničkom finansiranju i realizaciji projekta Solari 5000+ (70 MW) za građane i preduzeća.

 • "Vlada će intezivirati saradnju sa lokalnim samoupravama"
  on 18/05/2024 at 10:46

  Vlada će intenzivirati saradnju sa lokalnim samoupravama na izradi njihovih strateških planova razvoja, kako bi realno prikazali razvojne potencijale, ali i probleme koje bi trebalo prevazići u opštinama, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

 • Rovčanin: Po 12.000 eura obeštećenja za bivše radnike drvoprerađivačke industrije
  on 18/05/2024 at 09:43

  Poslanik Demokratske Crne Gore Nikola Rovčanin kazao je da očekuje da će svi poslanički klubovi u Skupštini Crne Gore podržati njihov Predlog zakona da se izdvoji po 12.000 eura obeštećenja za bivše radnike drvoprerađivačke industrije. Rovčanin je kazao da to očekuje jer se većina poslanika sa sjevera države iz različitih političkih subjekata, godinama borila za ova prava.

 • Inflacija u EU stabilna u aprilu
  on 18/05/2024 at 07:53

  Inflacija u EU u aprilu se zadržala martovskom nivou, dok je Hrvatska, uz Rumuniju i Belgiju, imala najveći rast potrošačkih cijena u poređenju s istim periodom prošle godine, saopšteno je iz Eurostata.

 • U EU porasle cijene usluga, hrane, alkohola i duvana
  on 17/05/2024 at 18:39

  Godišnja inflacija u eurozoni u aprilu iznosila je 2,4 odsto, isto kao i u martu, saopštio je Eurostat, statistička agencija Evropske unije.