Predsjednik Senata Drzavne revizorske institucije (DRI) Milan Dabovic u intervjuu za “Vijesti” kazao je da ocekuje od Skupstine da ima pozitivan odnos prema predlozima koje su dostavili u vezi s izmjenama Zakona o finansiranju politickih partija, a vjeruje i da ce kroz izmjene tog zakona rijesiti problem koji se ima sa Agencijom za sprecavanje korupcije (ASK).

Sustina spora izmedu dvije institucije odnosi se na razlicito tumacenje primjene Zakona o finansiranju politickih partija zbog cega je vise njih dobilo negativno misljenje od DRI. Vrhovna revizija smatra da partije mogu novac za izbore da koriste samo sa jednog, izbornog racuna, dok su iz ASK tvrdili drugacije.
Dabovic je kazao da je DRI, sto se tice revizije garancija drzave za Kombinat aluminijuma, sve uradila, a da je ostalo posao tuzilastva.

Drzavna revizorska institucija je Skupstini dostavila predlog za usaglasenost propisa o finansiranju partija. Da li imate informacije da Odbor za izborno zakonodavstvo razmatra i predloge DRI?

DRI je dostavio Skupstini predloge za izmjenu Zakona o finansiranju politickih subjekata i izbornih kampanja. Nasi predstavnici su bili pozvani i prisustvovali su do sada na tri sastanka Radne grupe 5 Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva. Predlozi su uzeti u razmatranje i nadamo se da ce Skupstina imati pozitivan odnos i razumijevanje u vezi s tim.

Izvjestaji o reviziji finansijskih izvjestaja partija i dalje su u koliziji sa stavom Agencije za sprecavanje korupcije. Gdje je rjesenje tog problema?

Reviziju godisnjih konsolidovanih izvjestaja partija vrsimo u skladu sa Zakonom o DRI, Zakonom o finansiranju politickih subjekata i izbornih kampanja, podzakonskim aktima i medunarodnim racunovodstvenim standardima. Postojece zakonsko rjesenje definise pripadajuci iznos novca i iznos troskova koji se moze ostvariti u konkretnoj izbornoj kampanji. Vjerujemo da ce se kolizija sa stavom Agencije za sprecavanje korupcije rijesiti kroz izmjenu Zakona o finansiranju politickih subjekata i izbornih kampanja.

Kako ocjenjujete to sto Tuzilastvo sedam godina izvida predmet za izdate garancije KAP-u, a gdje je DRI utvrdila da je drzavni budzet pretrpio veliku materijalnu stetu?

DRI je, shodno zakljucku Skupstine, predala kompletnu dokumentaciju u vezi sa tom revizijom Vrhovnom drzavnom tuzilastvu i na taj nacin smo u potpunosti realizovali zakljucke zakonodavnog organa. Dalje aktivnosti na ovom predmetu su iskljucivo u nadleznosti Vrhovnog drzavnog tuzilastva.

Da li se DRI interesovao sta je tuzilastvo uradilo po predmetima koji su formirani na osnovu negativnih izvjestaja vrhovne revizije, kakvi su rezultati i imate li informacije da bi neki od tih slucajeva mogao rezultirati podnosenjem opzuznice?

DRI, na predlog nadleznog kolegijuma za reviziju, dostavila je izvjestaje sa negativnim misljenjem Tuzilastvu, u skladu sa clanom 23 Zakona o DRI i Protokola o saradnji sa Vrhovnim drzavnim tuzilastvom. U saznanju smo da povodom sedam izvjestaja ne postoji osnova za pokretanje krivicnog postupka, kod jedne revizije angazovani sudski vjestak nije okoncao rad na izradi strucnog nalaza i misljenja, dok je kod dvije revizije Tuzilastvo podnijelo zahtjev za pokretanje prekrsajnog postupka. U fazi izvidaja su predmeti formirani na osnovu tri revizije, dok je na osnovu jedne kontrolne revizije formirano vise predmeta u vezi sa poslovanjem predmetnog subjekta. Isto tako, na zahtjev Tuzilastva dostavljeni su izvjestaji o reviziji za 2016. godinu za tri politicke partije i tokom 2017. godine proslijedili smo jos jednu reviziju.

Evropska komisija je u posljednjem izvjestaju dala negativne ocjene na rad Skupstine Crne Gore kada je u pitanju bavljenje izvjestajima DRI. Da li je protokol o saradnji koji je DRI potpisalo sa Skupstinom prosle godine mrtvo slovo na papiru?

EK je u Izvjestaju za Crnu Goru za 2019. pozitivno ocijenila rad DRI i narocito istakla rezultate ostvarene na realizaciji Strateskog plana razvoja, poboljsanju kvaliteta revizija i uticaja revizorskog rada. DRI ispunjava svoje zakonske obaveze i blagovremeno izvjestava Skupsinu i javnost o nalazima revizije shodno medunarodnim revizorskim standardima. Potpisivanjem Protokola o saradnji sa Skupstinom potvrduje se spremnost DRI i parlamenta da se dodatno osnazi dosadasnja saradnja s ciljem jacanja mehanizma kontrole izvrsenja preporuka. U dosadasnjem periodu, Skupstina je davala punu podrsku radu Institucije, medutim svjesni smo cinjenice da je potrebno uloziti dodatne napore na daljoj konkretizaciji aktivnosti definisanih Protokolom. S tim u vezi, kao jedan od prioriteta za naredni period je da Skupstina blagovremeno pracenje realizacije preporuka datih u izvjestajima o reviziji od strane Skupstine i nadleznih skupstinskih odbora. DRI i Skupstina ce, kroz primjenu Protokola o saradnji, kao i kroz realizaciju buducih aktivnosti na polju razvoja Smjernica za pracenje revizorskih preporuka i Registra preporuka DRI osigurati postojanje efikasnog sistema za pracenje sprovodenja preporuka, kao i ispunjavanje obaveza iz pregovarackog postupka.

Da li Zakon o budzetu i fiskalnoj odgovornosti treba da sadrzi jasnu odgovornost ministra finansija i drugih funkcionera u slucaju krsenja i nezakonitog trosenja novca?

Opsta odgovornost za izvrsenje budzeta i odgovornost za planiranje i izvrsenje budzeta propisane su clanom 39 i 40 Zakona o budzetu i fiskalnoj odgovornosti. Opstu odgovornost za izvrsenje budzeta snosi ministar finansija, dok odgovornost za zakonito koriscenje novca snosi budzetski izvrsilac. Isto tako tim zakonom su predvidene kazne za krsenje odredaba koje su u vezi sa osnovnim sistemskim ogranicenjima u vezi s upotrebom i koriscenjem javnih sredstava. Svjesni smo da jedan broj gresaka ima sistemsku prirodu i prevashodno prejudicira politicku odgovornost, dok drugi dio nosi personalnu odgovornost jasno preciziranu u Zakonom o budzetu i fiskalnoj odgovornosti. Licno mislim da zakonski okvir daje dovoljno utemeljenja za dalje jacanje fiskalne discipline i da je DRI u dijelu svoje nadleznosti ispunila zakonom utvrdene obaveze. Odgovornost za postupanje po nasim nalazima treba razmatrati u kontekstu odnosa nadleznosti DRI i nadleznosti drugih institucija koje imaju znacajniju ulogu u sankcionisanju, nedozvoljenih radnji i usaglasavanja politicke odgovornosti u dijelu donosenja i realizacije strateskih odluka.

DRI je utvrdila velika odstupanja od planova koje je Vlada zacrtala u fiskalnoj strategiji. Da ste na poziciji ministra finansija, gdje biste pronasli novac za punjenje budzeta, a da to ne bude na teret gradana sto je Vlada dominantno uradila?

Sa ekspertima SIGMA detaljno smo analizirala Zakon o budzetu i fiskalnoj odgovornosti u dijelu koji se odnosi na poglavlje ” fiskalna politika i odgovornost”. U skladu sa zakonskim rjesenjem, identifikovani su dinamicki (stopa rasta limita potrosnje za tekuci budzet, budzet fondova, kapitlani i budzetsku rezervu) i staticki indikatori (deficit i javni dug) koje smo bili u obavezi da pratimo kroz odgovarajuce revizorske izvjestaje. Realizacija dinamickih indikatora imala je za cilj poboljsanje fiskalnih performansi utvrdenih limitima kroz staticke indikatore, kao sto su nivo javnog duga koji ne moze biti veci od 60 odsto BDP -a i nivo gotovinkog deficita koji ne moze biti veci od tri odosto BDP-a bru po trzisnim cijenama. Cinjenica da vec u duzem vremenskom periodu DRI konstatuje da staticki indikatori nijesu realizovani i da dinamicki indikatori pokazuju znacajno bolje rezultate, navodi na zakljucak da je neophodno preispitati postojece zakonsko rjesenje i obezbjediti bolju funkcionalnu vezu izmedu dinamickih i statickih indikatora. Isto tako, Vlada svoju strategiju utvrduje na pocetku mandata, tako da su odstupanja od pocetne strategije sasvim ocekivana uvazavajuci protok vremena, ekonomski ambijent i uslove u kojima se realizuju utvrdeni ciljevi.

Milan Dabovic
Dabovic(Foto: Luka Zekovic)

Finansiranje budzeta namijenjeno tekucoj i kapitalnoj potrosnji moguce je obezbijediti na tri nacina i to kroz fiskalna zahvatanja, zaduzivanjem i prodajom imovine. Ne postoji drugi izvor koji bi se mogao koristiti za finansiranje javnih rashoda. Ako detaljnije analiziramo izvore finansiranja javne potrosnje, mozemo vidjeti da svi izvori padaju na teret gradana – fiskaliteti opterecuju tekuce prihode i imovinu poreskih obveznika, zaduzivanje opterecuje buduce generacije poreskih obveznika i prodaja imovine opterecuje kumuliranu stednju gradana iz prethodnog perioda. Svaki od izvora kojim se finansira javna potrosnja ima svoje prednosti i nedostatke. Generalno smatram da se mozemo zaduzivati za imovinu koja ce se otplacivati u buducnosti samo ako povecavamo imovinu drzave i ekonomske koristi buducim generacijama. Presjecanjem bilansa budzetskog rezultata moze se konstatovati da je gotovinski deficit u Crnoj Gori manji od iznosa kapitalnih izdataka, tako da je zadovoljeno pravilo kojim se uspostavlja ravnoteza izmedu deficita i uvecanja imovine.

Fali prostora za novi revizorski kadar

Dabovic je, u odgovoru na pitanje kako ocjenjuju poziciju DRI u sistemu i da li bi tu nesto trebalo mijenjati, kazao da se u izvjestaju EK ukazuje da se suocavaju sa izazovima institucionalnog kapaciteta.

“U Izvjestaju EK za 2019. godinu, pregovarackom poglavlju 32 – Finansijska kontrola se ukazuje da se DRI dalje suocava sa izazovima institucionalnih kapaciteta. S tim u vezi, smatram da je neophodno ubrzati aktivnosti u dijelu javnih radova na obezbjedenju adekvatnog poslovnog prostora za rad institucije”, ocijenio je Dabovic.

Podsjeca da se novac za rad institucije obezbjeduje u budzetu, pri cemu nacrt dostavlja Senat DRI Odboru za ekonomiju koji utvrduje budzet i dostavlja ga Vladi.

“Vlada, ako u predlogu godisnjeg zakona o budzetu izvrsi izmjene iz nacrta mora Skupstini dostaviti pisano obrazlozenje. Na ovaj nacin, proces utvrdivanja budzeta DRI je dobro pozicioniran u finansijskom sistemu i do sada nijesmo imali poteskoca u obezbjedivanju neophodnog novca za realizaciju godisnjih programskih aktivnosti. Poslovni prostor je za sada jedini ogranicavajuci faktor, koji utice na prijem novog revizorskog kadra i dalji razvoj institucije” kazao je Dabovic.

Upozoravaju godinama i na troskove za sudske sporove

Dabovic je kazao da u reviziji zavrsnog racuna budzeta obezbjeduju kontinuirani statisticki pregled nepravilnosti koje su finansijskom revizijom utvrdene za konkretnu fiskalnu godinu.

“Najveca odstupanja ustanovljena su kod izdataka, koji su pretezno diskrecionog karaktera i odnose se na rashode za usluge, kamate, transfere institucijama, pojedincima nevladinom i javnom sektoru i otplatu obaveza iz prethodnog perioda. Na strani izvora finansiranja uocavaju se cesta odstupanja kod prihoda koji se odnose na prihode evidentirane na stavci “ostali prihodi”. Revizijom konstatovane korekcije, imale su svoje posljedice na iskazani rezultat budzeta i odredene korekcije gotovine koje su naznacene po godinama od 2014. do 2018. godine”, kazao je Dabovic.

Dabovic istice da se revizijom pravilnosti duzi vremenski period konstatuju nepravilnosti u vezi sa prekoracenjima budzeta uzrokovanim sudskim presudama i prekoracenjima u vezi sa kupovinom hartija od vrijednosti Investiciono razvojnog fonda, koja nijesu planirana godisnjim zakonima o budzetu drzave.

“Isto tako u obrazlozenju Predloga zakona o zavrsnom racunu budzeta Crne Gore, vec duzi period, ne postoji adekvatno obrazlozenje za dio drzavnih depozita, koji su otvoreni uz saglasnost Ministarstva finansija, a nijesu sastavni dio konsolidovanog racuna drzavnog trezora. Prethodna godina bice svakako prepoznatljiva po isplacenim transferima i korekcijama budzetskog rezultata. Pored cinjenice da se fiskalna disciplina znacajno poboljsava, moze se konstatovati da jos postoji rizik od materijalno znacajnih nepravilnosti kod iskazivanja budzetskog rezultata i uskladenosti izvrsenja budzeta sa Zakonom o budzetu i fiskalnoj odgovornosti”, kazao je Dabovic.

0 comments

You must be logged in to post a comment.

 • Dvije godine od početka ruske invazije na Ukrajinu
  on 24/02/2024 at 06:07

  U svijetu će danas skupovima, sastancima i izložbama podrške Ukrajini biti obilježena druga godišnjica od početka ruske invazije na Ukrajinu.

 • Oblačno, povremeno kiša
  on 24/02/2024 at 05:55

  U Crnoj Gori danas će biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, mjestimično se očekuju izraženiji pljuskovi i intenzivnije padavine, umjerene do obilne količine kiše. Jutarnja temperatura od tri do 13, najviša dnevna od šest do 16 stepeni.

 • Izabran novi odbor direktora EPCG
  on 23/02/2024 at 22:38

  Novi Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) izabran je večeras na sjednici Skupštine akcionara EPCG. Novi odbor čine Jovica Milanović, Vladimir Katić, Zoran Miljanić, Milutin Đukanović, Tahir Đonbalaj, Neven Gošović i Simo Jokić. Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora, za predsjednika je imenovan Milutin Đukanović, koji je i do sada obavljao tu funkciju.

 • Bajden: Uvodimo nove sankcije Rusiji, Putin će platiti još veću cijenu
  on 23/02/2024 at 21:37

  Američki predsjednik Džozef Bajden saopštio je danas da su SAD uvele novih 500 sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu i smrti opozicionog lidera Alekseja Navaljnog.

 • Ultimatum majci Navaljnog da za tri sata sahrani sina bez javnosti
  on 23/02/2024 at 21:28

  Portparolka pokojnog ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog saopštila je da su ruske vlasti naložile njegovoj majci da ima rok od tri sata da sahrani sina bez prisustva javnosti, dok će u suprotnom Navaljni biti ukopan u zatvorskoj koloniji u kojoj je preminuo.

 • "Netanjahuov plan za posljeratnu Gazu neće uspjeti"
  on 23/02/2024 at 21:13

  Zvaničnik palestinske islamističke organizacije Hamas Osama Hamdan izjavio je danas da plan premijera Izraela Benjamina Netanjahua za posleratnu Gazu nikada neće uspjeti.

 • "EU da ukine mjere protiv Kosova"
  on 23/02/2024 at 20:57

  Kosovski premijer Aljbin Kurti objavio je danas da je sa ambasadorima zemalja Kvinte razgovarao o članstvu Kosova u Savjetu Evrope.

 • Nenezić o EPCG: Priču o meritokratiji razrušili kao kulu od karata
  on 23/02/2024 at 20:35

  Poslanik Socijaldemokrata Crne Gore (SD) Branislav Nenezić komentarisao je situaciju oko Elektroprivrede Crne Gore(EPCG) i imenovanja člana odbora direktora tog preduzeća, poručivši da su "odnosom prema upravljačkim strukturama priču o meritokratiji razrušili kao kulu od karata".

 • "Odnos Vlade prema imenovanjima u EPCG vrhunac neozbiljnosti i neprofesionalnosti"
  on 23/02/2024 at 20:13

  Odlaganje sjednice Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore(EPCG) zbog partijskog mimoilaženja u PES-u vrhunac je neozbiljnosti Spajićeve Vlade i parlamentarne većine, saopštila je poslanica Građanskog pokreta URA Ana Novaković Đurović.

 • Ukrajina istražuje osumnjičene za ratne zločine
  on 23/02/2024 at 19:36

  Ukrajina je pokrenula istragu za više od 122 hiljade sumnjivih slučajeva ratnih zločina od početka invazije Rusije, kazao je ukrajinski glavni tužilac Andrij Kostin.

 • "Očekivan scenario da Milatović podnese ostavku u PES-u"
  on 24/02/2024 at 17:52

  Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić saopštio je da je očekivan scenario to što je aktuelni predsjednik države Jakov Milatović podnio ostavku na sve funkcije u Pokretu Evropa sad.

 • Zgrada Vlade u bojama ukrajinske zastave
  on 24/02/2024 at 17:46

  Povodom druge godišnjice početka ruske agresije na Ukrajinu zgrada Vlade u Podgorici osvijetljena je bojama ukrajinske zastave.

 • "Među prvima smo pružili podršku Ukrajini"
  on 24/02/2024 at 17:20

  Ponosan sam što sam među prvim premijerima koji su otišli u Kijev i pružili podršku ukrajinskom narodu u cilju zaštite od agresije, poručio je bivši premijer Dritan Abazović.

 • "Stjepović iznosi detalje sa zatvorene sjednice Odbora za bezbjednost"
  on 24/02/2024 at 16:55

  Poslanik Pokreta Evropa sad Miloš Pižurica za Portal RTCG odgovorio je na navode poslanika Demokrata Duška Stjepovića.

 • Milatović dao ostavku na sve funkcije u PES-u
  on 24/02/2024 at 16:15

  Zamjenik predsjednika Pokreta Evropa sad i aktuelni predsjednik države Jakov Milatović podnio je ostavku na sve funkcije u Pokretu Evropa sad.

 • Bez podrške za skraćenje mandata, Kralj vjeruje u dogovor većine
  on 24/02/2024 at 14:55

  Inicijativa Demokrata o skraćenju mandata Skupštini Opštine Budva ostala je bez podrške, potvrdio je za Radio Crne Gore odbornik Krsto Radović. Smatra da će to dodatno produbiti krizu vlasti u metropoli turizma. U DF-u vjeruju da je moguće prevazići sve nesuglasice i, kako kaže odbornik Nikola Kralj, potpisivanjem Sporazuma napraviti kvalitetan dogovor sa svim koalicionim partnerima. Odbornici opozicije iz redova DPS-a i Ure, pak poručuju da bez skraćenja mandata nema ni rješenja krize, kao i da Demokrate nijesu bile iskrene u toj namjeri jer bi u suprotnom inicijativu uputili svim odborničkim klubovima a ne samo članovima vladajuće većine.

 • "Diplomatija žrtva sukoba Milatovića i Spajića"
  on 24/02/2024 at 14:34

  Interes političkih partija ne smije nadvladati državni interes prilikom ambasadorskih imenovanja, i tu će na najvećoj provjeri biti vlada i Ministarstvo vanjskih poslova, kazao je šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić.

 • NSD bira predsjednika, Mandić jedini kandidat
  on 24/02/2024 at 14:24

  Nova srpska demokratija (NSD) održaće sjutra skupštinu na kojoj će birati predsjednika partije.

 • CG podržava pravo na slobodu i evroatlantsku perspektivu Ukrajine
  on 24/02/2024 at 13:59

  Crna Gora podržava pravo na slobodu i evroatlantsku perspektivu Ukrajine, ostajući privržena politici mira i temeljnim vrijednostima na kojima počiva demokratija, saopštio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

 • "Dešavanja u EPCG nastavak borbe za podjelu plijena"
  on 24/02/2024 at 13:46

  Jučerašnji cirkus i svojevrsna lakrdija koja je pratila izbor predsjednika i članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore samo je nastavak podjele plijena i borbe za prevlast, koja je glavna karakteristika ove vlade ali i prethodne dvije, i sprovodi se po svim sektorima - od bezbjednosti do energetike", poručuju iz Demokratske partije socijaliste.

 • Tunel Sozina opslužio preko 376 hiljada vozila
  on 24/02/2024 at 14:08

  Tunel Sozina je od početka godine opslužio 376,56 hiljada vozila.

 • Milović: Zaduženje će dodatno izložiti državu
  on 24/02/2024 at 12:29

  Kombinacija zaduženja kod domaćih banaka i dijelom na međunarodnom tržištu, izložiće državu dodatno i pogoršati njenu pregovaračku moć, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Nikola Milović.

 • Platni promet 1,39 milijardi eura
  on 24/02/2024 at 10:40

  Vrijednost realizovanog platnog prometa za 21 radni dan u januaru iznosila je 1,39 milijardi eura, što je 50 odsto manje nego u decembru, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

 • Monteput: Ponude za pumpu na auto-putu do 26. aprila
  on 24/02/2024 at 09:47

  Monteput je produžio rok za dostavljanje ponuda za dugoročni zakup državne imovine i izgradnju benzinske pumpe na odmorištu Gornje Mrke na auto-putu Bar-Boljare do 26. aprila.

 • Država da poreski dug naplati oduzimanjem imovine
  on 24/02/2024 at 07:00

  Na “crnoj listi” poreskih dužnika na kraju prošle godine nalazi se 200 kompanija. Njihova dugovanja su preko 170 miliona eura, a u samom vrhu spiska je kineska korporacija CRBC sa dugom od preko 11 miliona eura. Ekonomski analitičar Predrag Zečević za Radio Crne Gore kaže da država ima jednostavan mehanizam da naplati ta potraživanja, jer, tvrdi da ta kompanija ima vrijednu imovinu, nekretnine, te građevinske mašine. Ocjenjuje i da država ima način da naplati i ostala potraživanja, jednostavnom primjenom rješenja od prije deset, 20 ili 30 godina.

 • Izabran novi odbor direktora EPCG
  on 23/02/2024 at 22:38

  Novi Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) izabran je na sjednici Skupštine akcionara EPCG. Novi odbor čine Jovica Milanović, Vladimir Katić, Zoran Miljanić, Milutin Đukanović, Tahir Đonbalaj, Neven Gošović i Simo Jokić. Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora, za predsjednika je imenovan Milutin Đukanović, koji je i do sada obavljao tu funkciju.

 • Nenezić o EPCG: Priču o meritokratiji razrušili kao kulu od karata
  on 23/02/2024 at 20:35

  Poslanik Socijaldemokrata Crne Gore (SD) Branislav Nenezić komentarisao je situaciju oko Elektroprivrede Crne Gore(EPCG) i imenovanja člana odbora direktora tog preduzeća, poručivši da su "odnosom prema upravljačkim strukturama priču o meritokratiji razrušili kao kulu od karata".

 • Gubici, afrički poslovi, Sejšeli...do problema sa Brskovom
  on 23/02/2024 at 16:04

  Koncesije za kopanje rude u Brskovu najprije je dobila firma sa gubicima u poslovanju, krajnji vlasnici su radili na nalazištima cinka i olova u Novom Južnom Velsu, osim u Crnoj Gori pribavljali su rudarske dozvole i u Zapadnoj Africi, u jedom momentu krajnji vlasnik bila je i kompanija sa of-šor destinacije a jedan od direktora rođen je u Bosni i Hercegovini. To pokazuju podaci do kojih je došla NVO Akcija za socijalnu pravdu (ASP).

 • Počela realizacija projekta Zelena tranzicija ženskih biznisa na Balkanu
  on 23/02/2024 at 15:12

  Početak realizacije projekta Zelena tranzicija ženskih biznisa na Balkanu (G-FEB), koji ima za cilj promociju razvoja zelenih vještina među preduzetnicama, obilježen je transnacionalnim sastankom u februaru u Tirani.

 • Ljetnja sezona mora biti dočekana sa riješenim problemima privrednika
  on 23/02/2024 at 14:34

  Unija poslodavaca (UPCG) pozvala je nadležne državne organe da se u što skorijem roku formira novi koordinacioni tim za pripremu ljetnje turističke sezone, zadužen za rješavanje spornih pitanja i problema koji predstavljaju biznis barijere za turističku privredu.